Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Kwaliteitskeurmerken
EQS | Certificaat
Kwaliteitsdoelstellingen
Instellingen met certificaat
Meer informatie

Dit veld wordt naar behoefte voorzien van extra informatie (over de gekozen rubriek) of bevat verwijzingen naar contactgegevens, documenten etc.

 

 

 

Kwaliteitskeurmerken | Certificaat [EQS]

Achterground en relevantie de certificaat

De succesvolle samenwerking tussen de regionale ziekenhuizen binnen het MRSA-net was aanleiding voor het in 2010 genomen besluit de gezamenlijke activiteiten voort te zetten en over het gehele grensgebied uit te breiden. Daarbij blijft één van de hoofddoelstellingen ziekenhuizen samen te brengen in een kwaliteitskring ter bescherming van patiënten tegen ziekenhuisinfecties (bijv. MRSA, ESBL, VRE). In het kader van de kwaliteitskring zijn grensoverschrijdend overeenkomende kwaliteitsdoelstellingen vastgelegd waaraan de deelnemende ziekenhuizen en pleegzorginstellingen moeten voldoen om een euregionaal kwaliteits- en transparantiekeurmerk te verkrijgen. De ziekenhuizen en pleegzorginstellingen spelen een centrale rol bij de bestrijding van ziekenhuisgerelateerde ziekteverwekkers met een resistentie tegen antibiotica en hebben in hun eigen regio een sleutelrol bij de effectieve indamming van MRSA, ESBL en andere multiresistente ziekteverwekkers.

Uit onderzoek in het kader van het project (Köck et al. J Hosp Infect 2009) is gebleken dat in Duitsland meer dan de helft van alle MRSAgevallen in een ziekenhuis al bij opname van de patiënt was aangetoond. Bovendien geldt een voorafgaand verblijf in een Duits ziekenhuis als één van de belangrijkste risicofactoren voor een MRSA-kolonisatie. Deze resultaten onderstrepen het belang van een regionale aanpak bij de preventie van ziekenhuisinfecties. Behalve ziekenhuizen en pleegzorginstellingen dienen ook de overige delen van de ambulante sector en de revalidatieklinieken bij de inspanningen te worden betrokken.

De kwaliteitskring EurSafety vormt in dit verband een samenwerkingsnetwerk waarbinnen kwaliteitsdoelstellingen worden geformuleerd. Er zijn in totaal vijf euregionale kwaliteitskeurmerken gepland op de volgende gebieden:

  1. MRSA-preventie
  2. andere multiresistente ziekteverwekkers enantibioticatherapie (z. B. ESBL, VRE)
  3. structuren en personeel voor infectiepreventie en gespecialiseerd hygiënepersoneel
  4. transmurale zorg
  5. Community Health Care

Deze kwaliteitsdoelstellingen kunnen dan ook alleen maar worden bereikt wanneer de ziekenhuizen hieraan met succes hun medewerking verlenen. De kwaliteitsdoelstellingen betreffen de gebieden preventie (bijv. praktische uitvoering van hygiënemaatregelen, gecontroleerde toepassing van antibiotica, isolatie van mogelijke dragers van MRSA en personen met een MRSA-infectie), surveillance (vroegtijdige diagnostische identificatie in het laboratorium van dragers door middel van screening van binnenkomende risicopatiënten, typering van MRSA om inzicht te krijgen in transmissieketens en de verspreidingsdynamiek en –persistentie onder de patiënten), therapie en sanering (van de geïnfecteerde c.q. gekoloniseerde personen tijdens en na hun stationaire verblijf), voorlichting en bijscholing (bijv. voorlichting aan de bevolking en bijscholing van personeel in de zorgsector) en regionale samenwerking (d.w.z. regionale en sectoroverstijgende samenwerking met andere ziekenhuizen, de GGD’s etc.) en praktische realisatie van bestaande richtlijnen en aanbevelingen.

De keurmerken hebben een geldigheid van telkens twee jaar en sluiten inhoudelijk op elkaar aan zodat de keurmerken in een vaste volgorde en alleen na elkaar verkregen kunnen worden. De afspraken voor een kwaliteitskring zijn ontwikkeld omdat ziekenhuizen hun extra inspanningen op het gebied van bescherming tegen infecties voor hun patiënten zichtbaar willen maken. De kwaliteitskring ondersteunt zo de deelnemende ziekenhuizen bij de bestrijding van ziekenhuisinfecties en bij de bescherming van patiënten tegen infecties.

In Duitsland worden, in overeenstemming met de aanbevelingen in het kader van de DART-strategie van de Bondsregering, ook in andere regio’s regionale netwerken gevormd (bijv. het MRE-netwerk Nordwest: Verweissymbolwww.mre-net.org). Wij zijn in gesprek met een groot aantal projectcoördinatoren om te komen tot afstemming van de kwaliteitscriteria c.q. toepassing van identieke criteria zodat op middellange termijn een harmonisatie van de strategie met betrekking tot kwaliteitskringen wordt bereikt. Voor het eerste keurmerk is tussen EurSafety Health-net en het MRE-netwerk Nordwest al een dergelijke samenwerking tot stand gekomen.

De projectcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de evaluatie van de kwaliteitsdoelen. De controle door de bevoegde gezondheidsinspecties is onderdeel van het kwaliteitskeurmerk.